logo

Çubuk Pazar Esnafına Yeni Yönetmelik

Çubuk Pazar Esnafına Yeni Yönetmelik

Çubuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 32. maddesi hükmüne istinaden mevzuatta bulunmayan hükümleri ilave etmek amacıyla yeni yönetmelik yayımladı.

Çubuk Belediyesi sınırları içerisinde semt ve üretici pazarlarında sebze ve meyveler ile belediyece müsaade edilen diğer gıda ve ihtiyaç maddelerinin ticaretinin kaliteli, standartlara ve gıda güvenilirliğine uygun olarak serbest rekabet şartları içinde yapılmasını temin etmek, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak ve üreticiler ile pazarcıların faaliyetlerini düzenlemek amacıyla yayımlanan yeni yönetmelikte, zabıta personelinin eli güçlendirilirken, cezaiyi müeyyidelerde artırıldı.

Yeni yönetmelik dikkat çeken bazı maddeler şöyle; “Bildirim miktarı adet ile yapılan satışlarda 150 adet, bağ ile yapılan satışlarda 50 bağ, kilogram ile yapılan satışlarda 100 kilogramı bildirir. Künyede sebze ve meyvelerin üretim yerini, cinsini, miktarını, hangi üretici işletmeye ait olduğunu, varsa sertifika bilgilerini ve Bakanlıkça uygun görülen diğer hususları içeren ve sistem üzerinden basılan belge veya barkotlu etiketi yazar. İdari para cezası tutanakları, tutanağın düzenlendiği günü takip eden ilk belediye encümeni toplantısında gündeme alınarak görüşülür ve karara bağlanır. Ceza kesilmemesine ilişkin belediye encümeni kararı gerekçeli olarak alınır. İdari para cezası uygulanmasına bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde belirtilen ceza tutanağına istinaden ilgili belediye encümenince karar verilir. 5957 Sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. Belediye encümenince verilen karar ile tahakkuk işlemi gerçekleşir. Kabahat karşılıkları 5957 sayılı kanunda veya diğer kanunlarda idari para cezası olarak belirlenmemiş olup bu yönetmelikte belirtilen kabahatleri işleyenlere, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununu 32. maddesine istinaden 2016 yılı için 219.00 TL. para cezası uygulanır. 5957 sayılı kanunun 14 ncü maddesindeki idari para cezalarının verilmesini gerektiren fiillerin bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, idarî para cezaları her tekrar için iki katı olarak uygulanır.  Pazar yeri yerleşim planları, belediye encümenince belirlenerek onaylanır. Belediye Encümen kararı olmadan yerleşim planında değişiklik yapılamaz. Pazar yerinde tahsis sahibi olan pazarcılar ve üreticiler bu yerleşim planına uymak zorundadır. Pazarcı tezgâhlarının şekli belediye encümenince belirlenerek onaylanır. Pazar yerinde tahsis sahibi olan pazarcı ve üreticiler tezgâhlarını belirlenmiş olan şekilde yapmak zorundadır. Satış yerinde belediyenin izni olmaksızın ilave ve değişiklik yapılamaz. Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say. Kan. 14/3) İdari Para cezası 5957 Say.Kan.-14/1-c 2016 yılı için 2.604,00 TL. Pazar yerlerinin tahsis işlemleri, Yönetmeliğin 11-12-13-14-15-16 maddelerine istinaden yapılacak olup, tahsis talebinde bulunan ve tahsise hak kazanan pazarcı ve üreticiler bu hükümlere ve bu hükümlere istinaden yapılacak işlemlere uymak zorundadır. Pazarcılara ve alışverişe gelen vatandaşların günü birlik yeme içme ihtiyacını karşılamak için kurulacak olan gıda satış yerleri de tahsis işlemlerine tabidir. Pazar yerinde tahsis edilen yerler tahsis sahipleri tarafından belediye encümen kararı olmadan kendi aralarında değiştirilemez. Belediye meclisince belirlenmiş tahsis ücreti görevlilere günlük olarak ödenmek zorundadır. Görevlilerce kendisine yazılı uyarı yapıldığı halde tahsis ücretini uyarının yapıldığı günü takip eden (3) üç iş günü ödemeyenlerin yerleri görevlilerin yazılı raporlarına istinaden belediye encümenince iptal edilir. Üreticiler ve pazarcılar, tahsis yeri olmadan pazarlarda faaliyet gösteremez. Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. (5957 Say.Kan.14/3) İdari Para Cezası: 5957 Say.Kan.14/1-b 2016 yılı için 651,00 TL. Pazar yerinde satış yeri bulunmaksızın satış yapılamaz.(Yön.19/5) Tahsis sahipleri satış yerlerini bizzat kendisi kullanmak zorundadır.  Pazarcılar üreticilerden doğrudan aldıkları sebze ve meyvelere ilişkin bildirim miktarını her yıl ocak ayında belediyeye bildirmek zorundadır. (Yön. 18/1) Bildirim yapılmamış malları bir takvim yılı içinde beş defa satanlara tahsis edilen yer belediye encümenince iptal edilir. (Yön. 27/1-b-ı) Satışa sunulan mallar üzerine mevzuata uygun fiyat ve özellik etiketi konmak zorundadır. Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. Etiketler mürekkepli veya tükenmez kalem ile doldurulur, etiketlerde müşteriyi yanıltıcı ifadeler kullanılamaz, etiketlerde kazıntı ve karalama yapılamaz. Belediyece tahsis sahibine verilmiş olan satış yeri numarası ve tanıtım levhası kolaylıkla görünür yere asılmak zorundadır. Sebze ve meyvelerin üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde künyenin bulundurulması zorunludur. Kap veya ambalajından çıkarılması gereken sebze ve meyvelere ait künyeler satış yerinin görünebilir bir yerinde bulundurulacaktır. İdari Para Cezası: 5957 Say.Kan. 14/1/e 2016 yılı için 6.512,00 TL.- Belediyece, tahsis sahipleri ile bunların çalıştırdıkları kişilere verilen kimlik kartlarını tahsis sahipleri ve çalışanlar yakalarına takmak zorundadır. Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. Pazarlarda 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre gerekli muayeneleri yapılmış elektronik tartı ve ölçü aletleri kullanılır. Damgalanmamış, damgası kopmuş, bozulmuş, periyodik muayenesi yapılmamış, damgaları iptal edilmiş ölçü aletleri kullanılamaz. Bu tür ölçü aletleri zabıtaca faaliyetten men edilir. Organik mal üreticilerine veya organik mal satıcılarına ayrılmış pazarlarda veya pazar yerlerinin belirli bölümlerinde diğer üreticiler ve pazarcı esnafı faaliyet gösteremez. Organik mal satışı yapılan pazarlarda, mevzuata göre sertifikalandırılan mallar dışında mal satılamaz. Üreticiler pazar yerinde sadece kendi ürettikleri sebze ve meyve satışı yapabilir, kendi ürettiği mal dışında satış yapamaz. Satılacak toplam mal miktarı adet, bağ ve kilogram olarak belediye encümenince belirlenmiş miktarlarda satılabilir.(Yön. 19/2) Üreticiler ve üretici örgütleri pazarlarda komisyonculuk faaliyetinde bulunamaz, kendi aralarında mal alıp satamaz. Pazar yerlerine belediyece belirlenen saatler dışında mal getirilemez, yükleme ve boşaltma yapılamaz, araç bulundurulamaz, mallar pazar içinde demir tekerlekli araçlarla taşınamaz. Malların tezgâha taşıma işlemi lastik tekerlekli manüel araçlarla yapılır.  Su ürünleri pazarda temizlenmez, bu tür ürünler müşteriye temizlenmeden satılır. Birbirini olumsuz etkileyecek sebze ve meyveler ile diğer gıda ve ihtiyaç maddeleri bir arada satılamaz Atıklar belirlenen alanlarda toplanır ve satış yeri temiz tutulur. Sebzelerin ve yıkanması gereken malların atık suları ızgaralar dışında pazar içine ve yollara dökülemez. Üreticiler ve pazarcılar mallarını, gıda güvenilirliğine, kalite ve standardına, teknik ve hijyenik şartlara uygun olarak satmak zorundadır. Yıkanmadan yenen gıda maddeleri açıkta satılamaz, bu tür gıda maddelerine eldivensiz çıplak elle doğrudan müdahale edilemez. Çevreyi rahatsız edecek şekilde satış yapılamaz, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiilî kötü muamelede bulunulmaz. Bu fiilin bir takvim yılı içinde tekrarı halinde, idari para cezası her tekrar için iki katı olarak uygulanır. Mallar, reklam veya tahsis sahibine ilişkin bilgi mahiyetinde olanlar hariç yazılı ve basılı kâğıtlardan imal edilmemiş kese kâğıtlarına ya da doğada çözünebilen veya bezden imal edilmiş olan poşetlere konularak satılır. (Yön. 19/4) Meslek mensupları serbest rekabeti engellemek amacıyla kendi aralarında veya üreticilerle ticari anlaşmalar yapamaz, uyumlu eylemde bulunamaz ve hakim durumlarını kötüye kullanamazlar. Aynı kap veya ambalaj içine değişik kalitede ve/veya üzerinde yazılı olan miktardan az mal koymak hileli olarak karışık veya standartlara aykırı mal satmak yasaktır.”

#

SENDE YORUM YAZ

9+8 = ?